Semalt syn: Kodlaşdyrmaýanlar üçin peýdaly web gözlemek hyzmatlary

Tehniki däl adam bolmak bilen, girdejili web gözlemek hyzmatyny saýlanyňyzda käbir päsgelçilikleri ýüze çykaryp bilersiňiz. Internetde köp sanly programmanyň bardygy hakykat. Olaryň käbiri e-poçta salgysyndan maglumatlary alýar, beýlekileri habar beriş serişdelerini, syýahat saýtlaryny we sosial media platformalaryny nyşana alýar. Aşakdaky maglumatlary çykarmak programmalary, kodlaşdyrmaýanlar we wezipelerini ýerine ýetirýän mahaly C ++ ýaly programma dillerinden daşda durmak isleýän adamlar üçin ýörite döredildi.

1. Spinn3r

Kodlaşdyrmaýanlar üçin iň oňat we iň peýdaly web gözlemek hyzmatlaryndan biridir. “Spinn3r” -iň aýratynlygy, ähli web sahypaňyzy gyryp, şahsy bloglardan, sosial media we RSS ýazgylaryndan maglumatlary alyp biler. Firehose API ulanýar we internetde indeksirlemegiň we gezelençleriň 80 göteriminden gowragyny dolandyrýar. Mundan başga-da, Spinn3r alnan maglumatlary JSON görnüşinde tygşytlaýar we Google-a meňzeş häsiýetlere eýe. Talaplaryňyza görä maglumat bazalaryňyzy gözden geçirýär we täzeleýär we çig maglumatlary gözleýär, ýokary hilli we oňat gurluşly maglumatlary aňsatlyk bilen alýar.

2. Oktoparse

“Octoparse”, sazlamak aňsat bolan maglumatlary döwmek hyzmatlaryndan biridir. Ulanyjy üçin amatly we ajaýyp interfeýsi bilen giňden tanalýar. “Octoparse” size kyn web sahypalaryndan maglumatlary aýyrmagy aňsatlaşdyrýar we maglumat çykarmak we dürli saýtlary we bloglary nyşana almak bilen adam ulanyjysyna meňzeýär. “Octoparse” alnan maglumatlary bulutda saklamaga ýa-da ýerli enjamda göçürip almaga mümkinçilik berýär.

3. ParseHub

Beýleki meşhur maglumatlary çykarmak hyzmatlary ýaly, Parsehub hem köp sanly sahypany nyşana alýan we gönükdirmeleri, JavaScript, AJAX we gutapjyklary ulanýan ygtybarly we mugt hyzmatdyr. Mundan başga-da, bu programma ösen maşyn öwrenmek tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr we PDF resminamalaryny has gowy okap we baha berip biler. Häzirki wagtda Windows we Linux ulanyjylary Parsehub-dan peýdalanyp bilerler we 30 minutda birnäçe meseläni ýerine ýetirip biler.

4. Fminer

Fminer maglumatlary ýygnamak üçin iň peýdaly programmalaryň biridir. Dünýä derejesindäki spesifikasiýalary birleşdirýär we maglumatlaryňyz gyrylýarka göz öňüne getirmäge mümkinçilik berýär. Fminer ýönekeý we çylşyrymly saýtlardan maglumat alýar we asla programmirleme endiklerini talap etmeýär. Tehniki bilimleriňiz ýok bolsa, Fminer siziň üçin dogry programma.

5. Outwit merkezi

Adaty Firefox goşmaçasy hökmünde göçürip alyp we ulanyp boljak güýçli Firefox giňeltmesi. “Outwit Hub” maglumatlary çykarmak üçin iň oňat we iň ajaýyp gurallaryň biridir. Diňe maglumatlary ýygnaýar we döwmeýär, eýsem dürli web sahypalaryny gözleýär, markaňyzy tanatmagy aňsatlaşdyrýar. Bu programma hiç hili programmirleme endiklerine mätäç däl we ulanmak aňsat.

6. Web gyryjy - Chrome giňeltmesi

Highokary hilli aýratynlyklary we häsiýetleri bilen meşhur Google Chrome giňeltmesi. Web Scraper import.io üçin oňat alternatiwadyr we islendik operasiýa ulgamy bilen birleşdirilip bilner. Diňe döwmek isleýän maglumatlaryňyzy görkezmeli we Web Scraper iň oňat netijeleri berip, ony çykarar we üýtgeder. JavaScript we Ajax web sahypalaryny dolandyrýar we tehniki däl adamlar üçin iň güýçli programma.